Windows 8
Apps & Games

Home>Tools>Cashflow Manager (Game Tool)

Cashflow Manager (Game Tool)

Screenshots

  • Cashflow Manager (Game Tool) screen shot 0

Description

You can use this tool with casflow sheet: http://apps.microsoft.com/windows/app/cashflow-sheet/656ed99b-1c32-47ce-bbd7-c42a39a03a54

Cashflow manager is a tool to support player with physical board game. With this tool, you can replace doodad cards, market cards, opportunity cards.
Monitor user's data: stock, charity status, employment status,...
We already wrote app for Android, Window Phone, IOS, Window Store App.

---------------------------------

Bạn có thể sử dụng kết hợp với phần mềm casflow sheet: http://apps.microsoft.com/windows/app/cashflow-sheet/656ed99b-1c32-47ce-bbd7-c42a39a03a54

Cashflow manager để hổ trợ người chơi cashflow trên bàn giấy, nó có thể thay thế việc rút doodad cards, market cards, opportunity cards một cách hiệu quả. Bên cạnh đó bạn còn có thể theo dõi thông tin của người chơi như cổ phiếu, tiền vay ngân hàng, làm từ thiện,...
Chúng tôi đã xây dựng phần mềm cho Android, Window Phone, IOS, Window Store App.

Share with friends: